KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hakan ÜLPER,  Gökhan ÇETİNKAYA,  Nihat BAYAT 

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama durumunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmektir. Testi geliştirme sürecinde, kuramsal çerçeve bağlamında kavrama ve soru türü temelinde test maddeleri oluşturulmuştur. Test son biçimini almadan önce uzman görüşleri alınmış, yirmi öğrenciyle pilot çalışması yapılmış ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur. Okuma-Anlama Testi (OAT) son halini aldıktan sonra 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep, Burdur, Niğde, Ordu, Urfa ve İstanbul illerinde bulunan 7 devlet okulunun 5,6,7 ve 8. sınıfına devam eden 696 öğrenciye uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde Lawshe Tekniği ile kapsam geçerliği 1.00 olarak hesaplanmıştır. Anlama testinde yer alan soruların iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach’s Alfa ve Sperman Brown iki yarı test test güvenirliliği hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, test sonuçlarının güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,744 ve (Sperman Brown) .802 olarak bulunmuştur. Bu analizlere ek olarak okuma testi maddelerine %27’lik alt-üst grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu açıdan, ölçeğin iç geçerliliğinin tespiti için bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Ayrıca ölçekteki maddelerin madde güçlük ve madde ayırt edicilik değerleri hesaplanmıştır. Yapılan madde analizi (ITEMAN) ile testin ortalama madde güçlüğü 0,507 ve ortalama madde ayırt ediciliği 0,431 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen OAT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir.Okuma-anlama,  Türkçe eğitimi,  test geliştirme,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder