KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI
Yusuf BUDAK,  Sultan Selen KULA 

Ülke ve toplum için önemli bir konumda olan öğretmenlik mesleğine ilişkin, bu mesleğin gelecekteki icracıları olan öğretmen adaylarının düşünceleri önemlidir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir çalışma olup, veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği birinci sınıfta okuyan 120 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak bir açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır. Formda yer alan “Öğretmenlik ... gibidir, çünkü ...” ifadelerinin katılımcılar tarafından tamamlanması istenmiştir. Betimsel analiz ile incelenen çalışma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin 63 geçerli metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlara ilişkin, öğretmenlik mesleği kavramı için 10 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur. Katılımcılar, öğretmenlik mesleğini; öğrencileri hayata hazırlayan, onlara yol gösterici olunan, zorlu süreci olan, öğrencilere bilgi kaynağı olunan, topluma yön veren, öğrencilerle yakın ilişki kurulan, fedakârlık dolu, koruyucu olunan, öğretmenin karakter özellikleri ile ön planda olduğu, öğrenciler için hayat kaynağı olunan bir meslek olarak tanımlamışlardır.öğretmen adayları,  öğretmenlik,  öğretmenlik algısı,  öğretmenlik mesleği algısı,  metafor 
  
Makale Gönder