KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

OKUL ORTAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE &CCEDİL;EŞİTLİ DEĞİŞKENLER A&CCEDİL;ISINDAN İNCELENMESİ

Vedat Aktepe,  Elvan Yalçınkaya 

Araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul ortamında değerler eğitimi konusunda öğrencilerin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Nevşehir il merkezinde beş devlet okulunda öğrenim gören 187 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmış ve var olan durum olduğu şekliyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verilerini elde etmede, “Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğrenci Görüşlerini Belirleme” anketi kullanılmış, veriler SPSS 16.0 (Statistical Program for Social Sciences) paket programı ile analiz edilmiştir. Toplanan veriler, alt problemler doğrultusunda, bağımsız t testi (independent sample t test) ve tek yönlü varyans analizi (oneway ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul ortamındaki değerler eğitimine ilişkin değişkenler açısından bakıldığında, cinsiyet değişkeninde kızlar lehine, sınıf düzeyi değişkeninde 3.sınıflar lehine, annenin çalışıp çalışmama değişkeninde çalışmayan anneler lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Değerler eğitimi,  okul ortamı,  öğrenci görüşleri 
  
Makale Gönder