KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İRRASYONEL SAYILARLA İLGİLİ ANLAYIŞLARI
Zeynep ÇİFTÇİ,  Levent AKGÜN,  Yasin Soylu 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının, literatürde var olan ancak ders kitaplarında (Calculus, Analiz, Cebir, vb…) pek yer verilmeyen ve bir sayının irrasyonel olup olmadığını göstermek için kullanılan farklı çözüm yolları ile ilgili anlayışlarını ve yaklaşımlarını belirlemektir. Bu bağlamda çalışmanın katılımcılarını 40 matematik öğretmeni adayı (the fourth-year students) oluşturmaktadır. Çalışma betimsel niteliktedir. Çalışmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan bir testten elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan matematik öğretmeni adaylarına ilk etapta uygulanan testin analiziyle, bir sayının irrasyonelliğinin gösterimi noktasında sınırlı sayıda yolun kullanıldığı ortaya çıkmıştır. İkinci testin sonuçlarından ise katılımcıların irrasyonel sayıların gösterimi ile ilgili farklı çözüm yollarını tercih ettikleri görülmüştür.İrrasyonel Sayılar,  Matematik Öğretmeni Adayı,  Farklı Çözüm Yolları 
  
Makale Gönder