KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİNDE DİNAMİK WEB TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA VE DERSE KARŞI MOTİVASYONA ETKİSİ
Agâh Tuğrul KORUCU 

Bu çalışmanın amacı dinamik web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen teknoloji destekli işbirlikli ortamda yürütülen Mesleki İngilizce Dersinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı motivasyonlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak “tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen” kullanılan bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü 3. Sınıfta bulunan 42 bilgisayar öğretmeni adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve çalışma grubu öğrencilerinin demografik verilerinin elde edildiği kişisel bilgi formu, araştırmacır tarafından hazırlanan ve 3 alan uzamanı görüşü ile geliştirilen 40 soruluk akademik başarı testi, Büyüköztürk ve diğerleri (2004) tarafından Türkçe?ye uyarlanan güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin güdülenme bölümü kullanılmıştır. Ölçeği güdülenme bölümü 31 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlanmış halindeki maddelerin Cronbach-α değerleri ise 0.52-0.86 arasında değişmektedir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış; Araştırma sonunda uygulama süreci boyunca dinamik web teknolojileri desteği ile berabere çalışan öğrencilerin akademik başarılarının ve derse karşı motivasyonlarının attığı sonucuna ulaşılmıştır.Dinamik web teknolojileri,  işbirlikli öğrenme,  mesleki ingilizce,  derse karşı motivasyon,  bilgisayar destekli eğitim 
  
Makale Gönder