KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİNDEKİ TARTIŞMACI EĞİLİMLERİNİN GELİŞİM
Osman Nafiz KAYA,  Ziya KILIÇ 

Bu çalışmanın amacı, tartışmacı söylev etkinliklerine dayalı yürütülen fen derslerinin ilköğretim öğrencilerinin tartışmaya olan eğilimleri üzerine etkisini araştırmaktır. Tartışmacı söyleve dayalı yürütülen fen dersleri bir dönem boyunca 23 7. sınıf ve 24 8. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirildi. Öğrencilerin tartışmacı eğilimlerindeki değişimi ölçmek için 20 maddelik Likert tip anket olan Tartışmacı Anketi tüm öğrencilere ön ve son test olarak uygulandı. Çalışmanın sonunda rasgele seçilen 37 öğrenciyle bireysel mülakatlar yürütüldü. Tartışmacı Anketinden elde edilen verilerin istatistiksel analiz sonuçları hem 7. sınıf hem de 8. sınıf öğrencilerinin tartışmaya olan eğilimlerinde anlamlı bir artışın meydana geldiğini gösterdi. Elde edilen bu istatistiksel olarak anlamlı gelişme mülakatlar vasıtasıyla elde edilen nitel veriler tarafından da desteklendi.Fen eğitimi,  tartışma,  sosyal yapılandırıcı yaklaşım 
  
Makale Gönder