KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

DİJİTAL HİKAYE ANLATIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN İNCELENMESİ
Volkan KUKUL,  Mehmet KARA 

Hikayeler tarih boyunca insanların deneyimlerini, bilgilerini aktarmak veya bir mesaj vermek için kullanılan güçlü iletişim araçlarıdır. Bu özellikleriyle eğitimin içerisinde sürekli var olan hikayeler, teknolojinin, özellikle de Web 2.0 araçlarının, gelişimiyle birlikte dijital ortamlara taşınmıştır. Böylelikle ortaya çıkan dijital hikayeler öğretmenlerin ve araştırmacıların dikkatini çekmiş ve eğitim ortamlarına teknolojinin entegre edilebilmesi için sıklıkla kullanılan bir yöntem olmaya başlamıştır. Teknolojinin başarılı bir şekilde eğitime entegre olabilmesi için öğretmenlerin teknolojiyi entegre edebilecek yöntemlere hakim olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının dijital hikaye anlatımıyla tanışmalarını ve dijital hikaye anlatımını teknoloji kabul modeli çerçevesinde değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 30 sınıf öğretmeni adayıyla çocuk hakları bağlamında dijital hikaye anlatımı uygulaması yapılmıştır. Veriler analiz edilirken temalar teknoloji kabul modeline göre belirlenmiştir. Analizler incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital hikaye anlatımı uygulamasını kolay buldukları ancak hikayenin teknolojik kurgusunu yaparken zorlandıkları, öğrencilere özellikle 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında olumlu katkıları olacağı ve gelecekte sınıflarında dijital hikaye anlatımı sürecini kullanma niyetlerinin oluştuğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Dijital hikaye anlatımı,  Teknoloji kabul modeli,  Öğretmen adayları,  Öğretmen eğitimi 
  
Makale Gönder