KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

JOHN DEWEY’İN GÖRÜŞLERİNİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK TEMELDE İRDELENMESİ
Mehmet Akif SÖZER,  Burcu SEL 

Bu çalışmada; pragmatizmin kurucularından olan John Dewey?in, idealizmi ve realizmi ontolojik ve epistemolojik açıdan eleştirerek pragmatizmin temel sayıltılarını oluşturması ve bu durumun eğitimde yarattığı yansımalar değerlendirilmiştir. Eğitimi önemli ölçüde etkileyen geleneksel felsefi akımların sonrasında ortaya çıkan natüralizme daha yakın bir ekol olan pragmatizm, pek çok açıdan kalıp yargıları değiştirmiş ve çok sayıda eğitimci için yeni ufuklar yaratmıştır. Eski Yunan kökenli felsefe geleneğinin yarattığı pek çok kavrama karşı çıkan Dewey çağdaş eğitime farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu incelemede çağdaş pragmatik eğitime ilişkin odak noktamızı Dewey?in deneyci ve faydacı bakış açısı oluşturacaktır.John Dewey,  Eğitim Felsefesi,  Pragmatizm 
  
Makale Gönder