KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

&CCEDİL;OCUK VE YETİŞKİN PROSOSYALLİK ÖL&CCEDİL;EKLERİNİN GE&CCEDİL;ERLİK GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Burcu Bağcı,  Ayşe Samur 

Bu çalışmanın amacı, çocukların prososyal davranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilen Çocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ) ve anne-babaların prososyal davranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilen Yetişkin Prososyallik Ölçeği’nin (YPÖ) Türkçe’ye uyarlama (geçerlik ve güvenirlik) çalışmasını yapmaktır. Araştırmada kullanılan ÇPÖ, Çocuk Dereceleme Anketi (Strayer 1985) ve Prososyal Davranış Anketi (Weir, Stevenson ve Graham, 1980)’ ne dayanarak Bower (2012) tarafından düzenlenmiş, YPÖ ise Caprara, Steca, Zelli ve Capanna (2005) tarafından geliştirilmiştir (Bower 2012). Araştırmanın çalışma grubunu, ÇPÖ için 300 çocuk ve öğretmenleri, 300 anne ve 300 baba, YPÖ için 300 anne ve 300 baba oluşturmuştur. Ölçeklerin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliği ve yapı geçerliği yöntemlerinden yararlanılmıştır. Kapsam geçerliğinin belirlenmesinde uzman görüşlerine başvurulmuş, yapı geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alfa) hesaplanarak incelenmiştir. Sonuç olarak, ÇPÖ’nün 60-72 aylık çocukların, YPÖ’ nün ise yetişkinlerin prososyal davranışlarını değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçları olduğu görülmüştür.Çocuk ve yetişkin prososyallik ölçeği,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder