KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI MOTİVASYONLARININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dilek ÖZÇELİK HERDEM 

Bu araştırmada, müzik bölümü öğrencilerinin denetim odakları, öz liderlik algıları ve bireysel çalgı motivasyon düzeylerini belirleme ve değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak, müzik bölümü öğrencilerinin denetim odakları tespit edilmiş, cinsiyet ve akademik başarı durumunun denetim odağı ile ilişkisi belirlenmiştir. Ayrıca, denetim odağının öz liderlik ve bireysel çalgı motivasyonu üzerindeki etkisi, öz liderlik algısının da bireysel çalgı motivasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünde 2017-2018 bahar döneminde eğitim gören 123 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuitur. Ölçüm araçlarının yapısal geçerlikleri için doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirlikleri için Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. DFA sonucunda öz liderliğin bir bütün olarak ele alınmasının, bireysel çalgı motivasyonunun ise motivasyonsuzluk, başarı motivasyonu ve çalışma motivasyonu olarak faktörler şeklinde kullanılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda denetim odağının herhangi bir etkisine rastlanmazken, öz liderliğin bireysel çalgı motivasyonu üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca denetim odağının cinsiyete ve akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiş ve öğrencilerin denetim odağının farklılaşmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak, öğrenciler bağlamında akademik başarıdan ziyade kazanımlar üzerinde durulması ve öz liderliğin, dolayısıyla içsel motivasyonun becerilerin geliştirilmesi yönünde kullanılması özendirilerek öz liderlik algısının öncül ve sonuçları üzerine çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.Bireysel çalgı motivasyonu,  Denetim odağı,  Öz liderlik,  Müzik eğitimi,  Çalgı eğitimi 
  
Makale Gönder