KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

ÇEVİK KUVVET GÖREVLİLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE YAŞAM DOYUMU VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ruhi YİĞİT 

Bu araştırmanın amacı, Çevik kuvvet görevlilerinin benlik saygıları ile yaşam doyumu ve stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Veriler Benlik saygısı, yaşam doyumu ölçeği ile stresle başa çıkma tutumları envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Toplam 202 erkek katılımcının, % 88 ‘i 20–30, yaş arası geri kalanı ise 30 ve üzeridir. %62.2’si ön lisans, %37.8’i ise lisans eğitimlidir. Sonuçlara göre, benlik saygısı ile yaşam doyumu arasında pozitif, stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif planlama, dış yardım arama, dine yönelim, kabul bilişsel yardım arasında pozitif yönlü ve kaçma soyutlama, kaçma soyutlama biyokimyasal alt boyutları arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yaşam doyumu puanları ile stresle başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından aktif planlama ve dış yardım arama boyutlarında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüştür. Stresle başa çıkma benlik saygısını yordamaktadır. Yapılan regresyon analizinde, aktif planlama (β=-.082) ve dış yardım arama (β=.241) alt boyutlarının benlik saygısı üzerinde önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir.Çevik kuvvet,  benlik saygısı,  yaşam doyumu,  stresle başa çıkma 
  
Makale Gönder