KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

KADIN YÖNETİCİLERLE &CCEDİL;ALIŞAN ÖĞRETMENLERİN, KADIN YÖNETİCİLERİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Necmi Gökyer,  Filiz Çiçek 

Bu çalışmanın amacı, kadın yöneticilerle çalışan öğretmenlerin, kadın yöneticilerin yeterliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elazığ merkez ilçedeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan kadın yöneticilerle çalışan 262 öğretmen ve 19 kadın yöneticiyle yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçek iki faktörlü çıkmıştır. Bu boyutlar şunlardır: “insani yeterlikler” ve “karar yeterlikleri”. Ölçekte teknik yeterlikler boyutuna ilişkin maddelerin yük değerleri düşük çıktığı için bu boyut ölçekte yer almamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: Öğretmenlerin görüşleri; hem “insani yeterlikler” faktöründe hem de “kavramsal yeterlikler” faktöründe genellikle düzeyindedir. Okul türü değişkenine göre, anaokullarında görev yapan öğretmenler kadın yöneticilerinin yeterliklerini her zaman düzeyinde değerlendirirken, diğerleri “genellikle” düzeyinde değerlendirmişlerdir. İnsani yeterlikler boyutu ve kavramsal yeterlikler boyutlarında da anaokullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin düzeyi “her zaman” iken, diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin düzeyi “genellikle” düzeyindedir.Yeterlik,  yönetici yeterlikleri,  kadın yönetici 
  
Makale Gönder