KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TAHRİPÇİLİĞİ ALGILARI
Soner DOĞAN,  İsmail DEMİR 

Bu çalışmanın amacı, genel lise öğrencilerinin okul tahripçiliği algılarını belirlemek ve elde edilen verilere göre çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma verilerinin toplanmasında, Oruç (2008) tarafından geliştirilen “Okul Tahripçiliği Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketler, evren olarak belirlenen Sincan İlçesi’nde bulunan genel liselerin tümünden örneklem olarak alınan 1246 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemleri t-testi ve One Way ANOVA ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin tahripçilik davranışını algılama düzeyleri ile “sınıf düzeyi”, “ailedeki birey sayısı”, “annenin eğitim düzeyi” değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, ilgili değişkenlerin düzeyi arttıkça öğrenciler, tahripçilik davranışının daha az yaşandığını belirtmektedirler. Ayrıca kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre okulda daha çok tahripçilik yaşandığını ifade etmektedirler.Tahripçilik,  okul tahripçiliği,  genel lise 
  
Makale Gönder