KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKLİ KUBAŞIK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Dilek IŞIK,  Kamuran TARIM,  Ayten İFLAZOĞLU 

Bu deneysel çalışmada; çoklu zeka destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma, Adana İli Seyhan İlçesindeki bir resmi ilköğretim okulunda 9 haftalık bir süre ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir deney ve iki kontrol grubunda bulunan toplam 85 öğrenci ile yürütülmüştür. Dersler, deney grubunda çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yöntemine göre, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretmen merkezli öğretim yöntemine göre hazırlanan planlar doğrultusunda işlenmiştir. Araştırmada akademik başarıyı ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Matematik Başarı Testi” kullanılmıştır. Bu test araştırmanın başında öntest ve sonunda sontest olarak uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgiler formu ile zeka alanlarını belirlemek ve öğretim programını düzenlemek amacıyla Teele’nin (2000) Çoklu Zeka Alanları Belirleme Ölçeği (The Teele Inventory of Multiple Intelligences = TIMI) kullanılmıştır.

Araştırmanın bulguları; akademik başarı açısından testi için yapılan kovaryans analizinde, araştırmacının girdiği deney ve kontrol-1 grupları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, deney & kontrol-2 ve kontrol-1 & kontrol-2 arasında sırasıyla deney ve kontrol-1 grupları lehine anlamlı farklar bulunmuştur.Çoklu Zeka Kuramı,  Kubaşık Öğrenme Yöntemi,  Matematik Öğretimi,  Akademik Başarı 
  
Makale Gönder