KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ARAÇ VE MATERYALLERİNİ KULLANMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Nezih ÖNAL,  Yusuf BUDAK 

Bu çalışma, meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının derslerinde öğretim araç ve materyallerini kullanma durumlarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları oluşturmaktadır. Araştırmada 566 ikinci sınıf öğrencisi ve 74 öğretim elemanı uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma verileri, uzman görüşleri alınarak yapılandırılan anket formları ile toplanmıştır. Öğretim elemanlarının derslerinde hangi sıklıkla hangi materyal ve araçları kullandıklarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanları sorgulanan araç-gereçlerin birçoğunun, derslerinde kullanmaya uygun olmadığını ve bu araç-gereçlerin okullarında olmadığını belirtmiştir. Buna göre, meslek yüksekokullarında yeterli öğretim materyali ve araç-gerecinin olmadığı bu nedenle de öğretim elemanlarının öğretimlerinde bu araç-gereçleri kullanamadıkları sonucuna varılabilir.Eğitim,  Öğretim,  Öğretim Araç ve Materyali Kullanma 
  
Makale Gönder