KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

KIRŞEHİR REHBERLK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDE İNCELENEN ÖĞRENCİLERİN &CCEDİL;EŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE NİTELİKLERİ

CENGİZ ŞAHİN,  Gazanfer Pehlivan 

Bu araştırmada, Kırşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Kırşehir RAM) bünyesinde gerçekleştirilen zeka testleri sonuçlarının öğrencilerin cinsiyetleri, anne-baba eğitim durumları, anne-baba meslesi, anne-babanın akrabalık durumu, yerleşim yerleri açısından nitelikleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamına 2000-2005 yılları arasında Kırşehir RAM’a müracaat eden 623 öğrenci alınmıştır. Öğrencilerin zekâ düzeyleri ve aile bilgileri Özel Eğitim Hizmetleri “Vaka Kayıt Dosyası” ve “Öğrenci Kişisel Dosyaları”ndan elde edilmiştir. Bu dosyalardaki bilgiler incelendiğinde öğrencilerin zeka düzeylerinin ölçülmesinde Stanfort-Binet ve WISC-R zeka ölçeklerinin uygulandığı görülmüştür. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programı ile yapılmıştır. Tüm değişkenlerin istatistiksel analizinde yüzdelikler ve frekanslar kullanılmıştır. Araştırmada, anne-babanın eğitim düzeyi düştükçe çocukların zekâ düzeylerinde de bir düşüş olduğu, akraba evliliği sonucunda doğan bireylerin zihinsel engelli olarak doma ihtimallerinin yüksek olduğu, ancak yaşanılan yerleşim yerinin, çocukların zihinsel engelli olmasına etkisinin anlamlı bir düzeyde faklılık oluşturmadığı görülmüştür.Rehberlik,  rehberlik ve araştırma merkezi,  özel eğitim,  zeka,  öğrenci 
  
Makale Gönder