KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Talat AYTAN 

Sınıf öğretmeni adaylarının, İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarını, tutumlarının üniversite ve cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, genel tarama modeli benimsenmiştir. 189 öğretmen adayının katıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Arslan ve Aytaç (2010) tarafından geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları yapılarak geliştirilen “İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma Türkiye’nin beş bölgesinde (Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu) bulunan üniversitelerden örneklem alması yönüyle dikkat çekicidir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans teknikleri, cinsiyetlere göre yapılan karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi, öğrenim gördükleri üniversiteye göre yapılan karşılaştırmalarda ise non-parametrik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları ilkokuma yazma öğretimini gerekli görmekte, bu derslere katılmaya istekli davranmakta ama derse yeterince ilgi duymamaktadır.İlkokuma ve Yazma Öğretimi,  sınıf öğretmeni adayları,  tutum 
  
Makale Gönder