KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE
&CCEDİL;OKLU ZEKA ALANLARI İLE KİMYA VE TÜRK&CCEDİL;E DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

Hüsnüye Durmaz,  Hasan Özyıldırım 

Çoklu zeka teorisi yaşam boyu gelişimi ve öğrenmeyi içerir. Bu teoriye göre bütün insanlar; Sözel/Dilsel Zeka, Matematiksel/Mantıksal Zeka, Görsel/Uzamsal Zeka, Müziksel/Ritmik Zeka, Bedensel/Kinestetik Zeka, Sosyal/Kişiler Arası Zeka, İçsel /Öze dönük Zeka ve Doğacı Zeka olmak üzere sekiz zeka alanına sahiptirler.


Bu çalışmada T.Ü. Eğitim Fakültesi Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalındaki 1. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumları, çoklu zeka alanları ve bunların kimya ve Türkçe derslerindeki başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.


Öğrencilerin çoklu zeka alanlarını belirlemek için Saban (2002)’dan alınan çoklu zeka envanteri kullanılmıştır. Kimya dersine karşı tutumlarını belirlemek için de Morgil ve arkadaşları tarafından geliştirilen (2002) kimya dersi tutum ölçeği kullanılmıştır.


Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programda değerlendirilmiş. Bütün verilere varyasyon analizi, t-testi ve korelasyon analizi uygulanmıştır.


Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin bütün zeka alanlarında “orta düzeyde gelişmiş” olarak homojen bir dağılım olduğu görülmektedir. Kimya dersine karşı tutumlarının olumlu, zeka alanları ile öğrenim gördükleri anabilim dalları arasında anlamlı bir farklılık olduğu “Kimya Dersine Yönelik Tutumları ile “Mantıksal–Matematiksel” ve “Sözel-Dilsel” zeka alanları arasında, “Kimya Dersi Başarısı” ile de “Mantıksal-Matematiksel” zeka alanı arasında bir ilişki olduğu görülmüştür.Tutum ,  Çoklu zeka teorisi,  öğrenci başarısı 
  
Makale Gönder