KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

POWERPOINT İLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKİLİLİĞİ
Yücel GELİŞLİ 

Öğretim ortamlarının öğretim araçları ile desteklenmesi öğrenmenin niteliğini artırmaktadır. Bu araştırmada PowerPoint ile yapılan ders sunumlarının etkililiği nedir? Sorusuna cevap aranmıştır.

Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 öğretim yılı ikinci yarıyılı Mesleki Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Dekoratif Sanatlar öğretmenliği anabilim dalı üçüncü sınıf öğrencileri ile Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat ve Metal öğretmenliği bölümü üçüncü sınıflarında öğrenim gören 138 öğrenci oluşturmuştur. Araştırıcı tarafından dersler PowerPoint sunumlarla yapılmış, öğrenci merkezli uygulamalarla desteklenmiştir. Aştırma için gerekli olan veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 19 maddelik anket ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve tek yönlü variyans analizi tekniklerinden yararlanmıştır. Gruplar arasında farkın anlamlı olduğu durumlarda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için variyansların homojenliğinde Tukey testi, homojen olmadığı durumda ise Dunnet C testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerine göre derslerin yalnızca PowerPoint sunuma dayalı etkinliklerle yapılmasının yetersiz olduğu, diğer yöntem teknik ve araçlarla desteklenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.Derslerde PowerPoint Kullanımı,  PowerPoint Sunum,  Öğretim Teknolojileri 
  
Makale Gönder