KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜR ALGILARININ İNCELENMESİ
İhsan ÜNLÜ 

Bu çalışma, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür kavramına ilişkin algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada, görüşme tekniği ve yazılı anlatım kullanılarak veriler toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin, kültür kavramıyla ilgili farklı tanımlamalarda bulundukları ve kültürü geçmişle ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Ana-baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin kültürü geçmiş ve günümüz ile ilişkilendirebilme düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu yöndeki çalışmaların farklı öğretim kademelerinde de planlanması konuyla ilgili bütünlüğün sağlanması açısından önemli olacaktır.Kültür,  eğitim,  kültür aktarımı 
  
Makale Gönder