KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

KONTROL ODAĞININ YORDAYICILARI OLARAK SALDIRGANLIK VE ÇOK BOYUTLU MÜKEMMELİYETÇİLİK
Zeynep KARATAŞ 

Bu çalışmanın amacı kontrol odağı, saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik arasında ilişki olup olmadığını ve kontrol odağının yordanmasında saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik değişkenlerinin ne düzeyde katkıda bulunduğunu belirlemektir. Çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden 268 Eğitim Fakültesi öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kontrol Odağı Ölçeği (Dağ, 2002), Can (2002) tarafından uyarlanan Saldırganlık Ölçeği ve Oral (1999) tarafından uyarlanan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Aşamalı Regresyon Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, kontrol odağının, saldırganlık ve mükemmeliyetçilik ile anlamlı ilişki gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik değişkenlerinin kontrol odağını anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür.Kontrol odağı,  saldırganlık,  çok boyutlu mükemmeliyetçilik,  eğitim fakültesi öğrencisi 
  
Makale Gönder