KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SORULARI (KIRŞEHİR ÖRNEĞİ)
Rüştü YEŞİL 

Öğretim sürecinde öğretmen ve öğrenciler tarafından en çok yararlanılan öğrenme-öğretme vasıtalarından biri sorulardır. Sorulardan etkin yararlanabilmek, öğretmen ve öğrenci sorularının nitelikleri ile ilişkilidir. Bu araştırma, öğretmen ve öğrenci sorularının nitelikleri ile aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek üzere yapılmıştır. Bu amaçla, ilköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersine giren öğretmen ve öğrencilerin ders sürecinde sordukları sorular, nitelikleri yönüyle irdelenmiş; aralarındaki ilişki ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencilerinin ilköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersinde yaptıkları gözlemlerle toplanmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde veriler üzerinde aritmetik ortalama, t testi, korelasyon testi, regresyon testi, anova ve LSD testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonunda; öğretmen ve öğrenci sorularının önemli nitelik sorunlarının bulunduğu, aralarında anlamlı farkların ve ilişkilerin bulunduğu, öğrenci sorularının öğretmen sorularından anlamlı düzeyde etkilendiği, öğretmenlerin hizmet sürelerinin, sorularının niteliği üzerinde anlamlı farklılaşmalara neden olduğu belirlenmiştir.Soru sorma,  öğretim,  yöntem,  sosyal bilgiler 
  
Makale Gönder