KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFI OKUTAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE 4+4+4 DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Mehmet Taşdemir,  Figen Taşdemir 

Bu araştırmada 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Malatya İl merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul 1. Sınıfları okutmuş olan sınıf öğretmenlerinin eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin ilk uygulama sonuçlarına göre sınıflarında bulunan 72 ay ve altındaki çocukların okula uyumu, fiziksel gelişimi ve uygulanan program ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 1. sınıfların değerlendirilmesi amacıyla öğretmen görüşlerini saptamaya yönelik bir anket oluşturulmuştur. Ankette yer alan maddeler sınıf öğretmenlerinin kendi algılamaları, çocuğun gelişimi, okulların fiziki imkânları ve program açısından 4+4+4 düzenlemesinin değerlendirmeleri bakımından incelenmiştir. Araştırma sonunda SPSS 17,0 analiz paket programı kullanılmıştır. Anket içinde yer alan veriler bu şekilde analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 72 ay altı çocukların tuvalet ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamadıkları, kıyafetlerini tek başlarına giyip çıkaramadıkları, birtakım kuralları (sıra bekleme vb.) bilmedikleri, görsel hafızalarının gelişmediği, dikkatlerinin çabuk dağıldığı, iletişim kuramadıkları gibi durumlar tespit edilmiştir.4+ 4+4 düzenlemesi,  okul olgunluğu,  okula başlama yaşı 
  
Makale Gönder