KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

MONTESSORİ EĞİTİM PROGRAMININ ÇOCUKLARIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMLERİNE VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Esra DERELİ 

Bu araştırmada, Montessori Eğitim Programının okul öncesi eğitime devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarının psikososyal gelişimlerine ve sosyal problem çözme becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime devam eden, 4-5 yaş arasında 80 deney grubu ve 80 kontrol grubu olmak üzere toplam 160 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada Montessori Eğitim Programı’nın çocukların psikososyal gelişimlerine ve sosyal problem çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Okul Öncesi Çocuklar için Psikolojik Gözlem Formu Ölçeği ve Wally Çocuk Sosyal Problem Çözme Dedektif Oyun Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna üç hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; bağımsız gruplar için t testi, ANCOVA ve bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Montessori Eğitim Programı’nın çocukları psikososyal gelişimlerinde ve sosyal problem çözme becerilerinde etkili olduğunu göstermektedir.Montessori Eğitim Programı,  psikososyal gelişim,  sosyal problem çözme,  okul öncesi dönem 
  
Makale Gönder