KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

ÖGRETMEN EĞİTİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYONU: BÖLÜM 2—MODEL UYGULAMASI
Mesut DURAN,  Paul FOSSUM 

İki seri halinde sunulan araştırmaların birinci bölümünde (Duran & Fossum, 2010) öğretmen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) entegrasyonu konusundaki mevcut eksiklikler tartışıldıktan sonra bu eksikliklerin giderilmesi için “bağlantılı öğrenme topluluğu” [networked learning community (NLC)] olarak tanımlanan bir model
önerisi sunulmuştur. İkinci seride sunulan bu çalışmada, bu model önerisinin Amerika’daki bir üniversitede uygulamasıyla elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Üç yıldan fazla süren bu araştırmaya yedi ayrı grup halinde toplam 246 eğitimci katılmıştır. Verilerin toplanmasında ve çözümlenmesinde nitel ve nicel araştırma yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, programa katılan eğitimcilerinin genel BİT kullanımı bilgileri ile BİT’lerin öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanımına yönelik güven ve becerilerinin önemli ölçüde arttığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, BİT’in öğretmen yetiştirme programlarına entegrasyonu konusundaki etkili yöntemlerden
birisinin, öğretmen eğitimi ile ilgili tüm eğitimcilerin (ilköğretimden üniversiteye kadar) birlikte çalışmalarını ve sınıf içi teknoloji kullanımı konusunu birlikte öğrenmelerini destekleyen NLC yaklaşımı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu,  öğretmen eğitimi,  bağlantılı öğrenme toplulukları 
  
Makale Gönder