KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL AFETLERE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ (KİT) ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Halil TOKCAN,  Ezgi YİTER 

Bu araştırmanın amacı alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla 5. Sınıf öğrencilerinin doğal afetlere ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Niğde ili merkez milli eğitim müdürlüğüne bağlı iki İlköğretim okulunda öğrenim gören 223 5. Sınıf öğrencisi (101 kız-122 erkek) oluşturmaktadır. Testi oluşturmak amacıyla doğal afetleri oluşturan altı tane anahtar kavram (aşırı kar, deprem, heyelan, sel, çığ, erozyon, kuraklık, orman yangını ve tsunami) seçilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre KİT’te bulunan afetlerden çığ, aşırı kar, sel, orman yangını, heyelan, kuraklık anahtar kavramlarını 100 ve üzeri öğrenci çeşitli kelimelerle ilişkilendirebilirken, tsunami, erozyon ve deprem kavramları bu aralıkta hiç yer almamıştır. Bütün doğal afetlerin tek ortak kelime olarak 20-39 aralığında “ölüm”le ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu da öğrencilerin doğal afet denince öncelikle zihinlerinde ölüm kelimesinin geldiğini göstermektedir. Öğrenciler ayrıca erozyon kavramı “toprak kayması” ile ilişkilendirilmiştir. Bu da öğrencilerin erozyon kavramına yönelik bir kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir Sonuç olarak, elde edilen bulgulara göre, kelime ilişkilendirme testlerinin bilişsel yapıyı ortaya çıkarmada ve kavram yanılgılarını tespit etmede etkili bir teknik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Doğal afet,  bilişsel yapı,  Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) 
  
Makale Gönder