KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ UYUMUN İNCELENMESİ: BİR FENOMENOGRAFİ ÇALIŞMASI
Eralp BAHÇİVAN 

Bu çalışmanın iki amacı vardır: 1) fen bilimleri öğretmen adaylarının fen öğrenme ve öğretme anlayışlarının belirlenmesi ve 2) bu anlayışlar arasındaki uyum ve uyumsuzlukların sebeblerinin incelenmesi. 87 öğretmen adayını kapsayan bir fenomenografi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada açık uçlu veri toplama araçları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yolu ile veri toplanmıştır. Analizler öğretmen adaylarının 5 farklı fen öğrenme anlayışı ve 2 farklı fen öğretme anlayışına sahip olduğunu göstermiştir. Örneklemin 67%’sinde bu anlayışlar arasında uyum olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte hem beklenilen uyumun hem de uyumsuzlukların sebebinin öğretmen adaylarının ön deneyimleri olduğu bulunmuştur. Çalışmanın bulguları doğrultusunda öneriler sunulmuştur.fen öğrenme anlayışı,  fen öğretme anlayışı,  fen bilimleri öğretmen adayları,  fen eğitimi,  fenomenografi 
  
Makale Gönder