KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

MODERN METİN ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME, YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ
Abdulkerim KARADENİZ,  Ülkü GÜRSOY 

Bu araştırma, modern çözümleme yöntemleri ile şiir çözümlemenin, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisini incelemeye yönelik deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın amacı, öğrencilerin bahsedilen becerileri üzerinde modern çözümleme yöntemleri ile geleneksel şiir çözümleme yöntemi arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışmada, ön test ve son teste dayalı deneysel desen araştırması kullanılmıştır. Çalışma 2011-2012 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirilmiş ve şiir çözümlemelerinin yapıldığı iki sınıfta yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerisi Ölçekleri kullanılmıştır. Bu ölçekler deney ve kontrol gruplarına ön test olarak araştırma başlamadan ve son test olarak deneysel çalışmanın bitiminde uygulanmıştır. Bulgular, hem modern çözümleme yöntemlerinin hem de geleneksel yöntemin, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Deney ve kontrol gruplarının söz konusu becerileri karşılaştırıldığında eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Modern çözümleme yöntemleri,  şiir öğretimi,  eleştirel düşünme,  yaratıcı düşünme,  problem çözme 
  
Makale Gönder