KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİNİN DOĞASI HAKKINDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI VE GÖRÜŞLERİ
Fatih AYDIN,  Fatih TAŞAR 

Bu çalışma güz 2007 döneminde son sınıfta okuyan fen bilgisi öğretmen adaylarının (N=41) teknolojinin doğası hakkındaki bilişsel yapılarını ve düşüncelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılar bir fen, teknoloji ve toplum dersi almaktaydılar. Veri toplamada üç araç kullanılmıştır: bir kelime ilişkilendirme testi (KİT), Teknoloji hakkında Görüşler Anketi (THGA) ve bir mülakat protokolü. Veri sağlaması yapılması benzer bulgulara farklı yöntemlerle ulaşılmasını temin etmiştir. Bulgular şu sonuçlara işaret etmektedir: Katılımcıların teknoloji hakkındaki bilişsel yapıları ve teknolojinin tanımı hakkındaki bilgileri, teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşim ile teknolojinin toplumsal yapısı hakkındaki görüşleri düşük düzeydedir. Katılımcıların bilim ve teknoloji hakkında yeterince bir ayrım gözetemedikleri de ayrıca dikkate değer bir bulgudur. Katılımcılar, özde, teknolojiyi uygulamalı bilimin bir alt disiplini olarak görmektedirler. Teknoloji denince anlaşılan bilgisayarlar, icatlar ve bilimin ortaya koyduğu ürünler olmaktan öteye gitmemektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında belki de en önemli rolü günlük deneyimler ve kitlesel medyada teknolojinin yansıtılış biçimi oynamaktadır.Teknolojinin doğası,  fen bilgisi öğretmen adayları,  bilişsel yapı 
  
Makale Gönder