KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ARAŞTIRMASI

Sedat Altıntaş,  Hasret Kabaran,  Güler Kabaran 

Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, durum çalışması deseni esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi türündedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan on altı öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bilgiler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.Sınıf öğretmen adayı,  strateji,  öğrenme stratejisi,  nitel araştırma,  durum araştırması 
  
Makale Gönder