KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Mustafa KÖROĞLU,  Sadık SIVACI 

Bu araştırmanın amacı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının özel alan yeterlikleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 275 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, öğretmen yeterliklerinden öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerinin A2 düzeyi performans göstergeleri dikkate alınarak oluşturulan form ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri’nin (KÖSE-3) üçüncü sürümü kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının özel alan yeterlikleri ile öğrenme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Özel alan yeterlikleri algılarında ise cinsiyet ve öğrenim görülen bölüme göre anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Öğretmen adayı,  öğrenme stili,  öğretmen yeterliği,  özel alan yeterliği 
  
Makale Gönder