KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (FIRAT, ERZİNCAN VE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD ÖRNEĞİ)
Bahadır KÖKSALAN,  İlhan İLTER,  Erhan GÖRMEZ 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özelliklerini ve lisansüstü eğitim istekliliklerini belirlemektir. Çalışma grubunu 2008-2009 akademik yılında Fırat, İnönü ve Erzincan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 140 kız, 172 erkek olmak üzere toplam 312 öğretmen adayı oluşturmuştur. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma betimsel niteliktedir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen sosyo kültürel özellikleri belirleyici anketle ve lisansüstü eğitim isteklilikleri belirleyen Likert tipi ölçekle toplanmıştır. Ölçekteki veriler SPSS 15.0 paket programında frekans, yüzde dağılımı ve aritmetik ortalama teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir.Yapılan istatistiksel analizler sonucunda araştırmada öğrencilerin %70,1’inin genel liselerden mezun olduğu; % 90,4’ünün annesinin ev hanımı olduğu; %35,6’sının babasının memur olduğu ve baba öğrenim durumuna göre, çoğunluğunun eğitim seviyesinin orta öğretim düzeyinde olduğu görülmüştür. Aile gelir durumuna göre ise öğrencilerin toplumun daha çok alt ve orta gelirli ailelerden geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin lisansüstü
eğitim istekliliklerinin olumlu olduğu, ancak isteklilik puanlarının çok yüksek olmadığı ortaya çıkmıştır.Öğretmenlik mesleği,  sosyo-kültürel özellikler,  lisansüstü eğitim 
  
Makale Gönder