KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ*
Elvan İNCE AKA,  Mustafa SARIKAYA 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenme yöntemine yönelik tutum düzeylerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla önce alanyazın taraması ve öğrenci kompozisyonları (n=40) sonucu ön deneme formu oluşturulmuş ve uzmanların görüşüne (n=5) sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra 34 maddeden oluşan deneme formu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 301 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Madde geçerliğine kanıt olarak madde test korelasyonları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Crα güvenirliği hesaplanmış ve 0.91 olarak bulunmuştur.probleme dayalı öğrenme,  tutum ölçeği 
  
Makale Gönder