KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ MÜFREDATI İLE LİSELERE GİRİŞ SINAVLARI FEN BİLGİSİ SORULARININ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ DE DİKKATE ALINARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Esra KOÇ,  Halil İbrahim YILDIRIM 

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe fen bilgisi müfredatı ile liselere giriş sınavları fen bilgisi sorularının karşılaştırılması ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin liselere giriş sınavlarındaki başarılarına etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Çankırı il merkezinde, Korgun ve Yapraklı ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarından rasgele seçilen 120, 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgiler Formu’nun ve Fen Bilgisi Testi’nin örnekleme uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde; Kişisel Bilgiler Formu ve Fen Bilgisi Testi’nde yer alan soru ve yorumlarla ilgili olarak frekans ve yüzde hesaplamaları, Fen Bilgisi Testi’nden alınan puanların kişisel bilgilerle karşılaştırılması amacıyla t-testi ve varyans analizi hesaplamaları yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin ilköğretim ikinci kademe fen bilgisi müfredatına uygun olan sorulardaki başarısının, müfredata uygun olmayan sorulardaki başarısından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin liselere giriş sınavlarındaki başarılarına etkisinin olduğu görülmüştür.Fen Öğretimi,  Liselere Giriş Sınavı,  Fen Bilgisi Müfredatı 
  
Makale Gönder