KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ

Mehmet Akif Ocak,  Uğur Başarmak 

Teknolojik araçların eğitimde kullanımı çocukların düşünme becerisini geliştirmekte ve zihinsel becerilerini üst düzeyde kullanmalarına zemin hazırlamaktadır. Ortaöğretim öğrencilerinin bireysel yeteneklerinin gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen teknoloji kullanımlarının incelenerek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim öğretim ortamında daha etkin kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin tartışılmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; lise öğrencilerinin bilgisayar kullanım düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma grubunu 116’sı kız ve 76’sı erkek olmak üzere toplam 192 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları (BYT) orta düzeydedir. Bu sonuç, öğrencilerin bilgisayarı bir öğrenme aracı olarak görmeye istekli olduklarını ve bilgisayar kullanmaktan zevk aldıklarını göstermektedir. Öğrencilerin BYT’ları cinsiyet, bilgisayar sahibi olma ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterirken bilgisayar kullanım amacına göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Bu bulgular ışığında bilgisayar destekli ders içeriklerinin öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak tasarlanması gerektiği söylenebilir.bilgi teknolojileri,  lise öğrencileri,  eğitim teknoloji,  bilgisayara yönelik tutum 
  
Makale Gönder