KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMA SÜRECİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 1992’DEN BERİ UYGULANAN ORTAÖĞRETİM KİMYA MÜFREDAT PROGRAMININ UYGUNLUĞU KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Abdullah AYDIN 

Bu araştırmada, 1992’den beri uygulamaya konulan ortaöğretim kimya dersi öğretim programının, kimya dersi öğretim programının uygulama sürecini gerçekleştirme boyutunda uygunluğu, programı uygulayan öğretmenlerin görüşlerine bağlı olarak incelendi. Araştırma, Türkiye’den rastgele seçilen Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Denizli, Erzurum, Eskşehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, İzmit, Malatya, Niğde, Şanlıurfa, Siirt, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Van il merkezlerinde bulunan rastgele seçilen 21 ortaöğretim okulunda lise 1. ,2. ,3. sınıf kimya dersini okutan 50 kimya zümre başkanına anket uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde istatistik yöntemde kullanılan yüzde, frekans ve aritmetik ortalamadan yararlanarak analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama sürecinin gerçekleştirilmesinde 1992’den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programını uygun bulmadıkları belirlendi.Ortaöğretim kimya müfredatı,  müfredat değerlendirme 
  
Makale Gönder