KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Hatice KUMCAĞIZ,  Seher ÇELİK,  Yaşar BARUT,  Melike KOÇYİĞİT 

Bu araştırmanın amacı, Cinsel Sağlık Eğitimi dersinin psikolojik danışman adaylarının derse ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 3.sınıf öğrencilerinden cinsel sağlık eğitimi dersini seçen ve gönüllü olan 115 (39 kız, 76 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşler Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, kay-kare ve yüzde değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin % 59,1 dersi ‘doğru bilgi edinmek’ için seçtikleri, % 97.4’ü dersin içeriğinin beklentilerini karşıladığını ifade ettikleri görülmektedir. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmış, cinsel sağlık eğitiminin psikolojik danışman adayları için önemi vurgulanarak, gençlere kapsamlı bir cinsel sağlık eğitimi verilmesi gerekliliğine değinilmiştir.Cinsel sağlık eğitimi,  rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencileri,  cinsel bilgi kaynağı 
  
Makale Gönder