KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

ÖZ DÜZENLEMEYE DAYALI KARMA ÖĞRENMENİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ*
Emine CABI,  Halil İbrahim YALIN 

Bu çalışmanın amacı öz düzenlemeye dayalı karma öğrenmenin öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisini belirlemektir. Eğitim Fakültesi’nde “Bilgisayar I” dersini alan 46 öğrenci çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubuna 23’er öğrenci rastgele seçilerek atanmıştır. Hem deney, hem de kontrol gurubu öğrencileri yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının bir arada olduğu karma öğrenme ile 4 haftalık bir süreç geçirmişlerdir. Deney gurubu öz düzenlemeye dayalı, kontrol gurubu ise geleneksel öğrenme ortamında ders işlemişlerdir. Araştırmada elde edilen veriler karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılarak incelenmiştir. Her iki gurupta yer alan öğrencilerin öntest, sontest ve kalıcılık testi ortalama puanları arasında öz düzenlemeye dayalı karma öğrenme ortamında öğrenenler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuç, öz düzenlemeye dayalı karma öğrenmenin, öğrencilerin akademik başarısını artırmada önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.Akademik başarı,  öz-düzenlemeya dayalı öğrenme,  karma öğrenme 
  
Makale Gönder