KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI DUYARLILIKLARI İLE REDDEDİLME DUYARLILIKLARININ
BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Atılgan Erözkan 

Bu çalışmanın amacı diğer bireylerin davranış ve duygularına yersiz ve aşırı farkındalılık ve duyarlılıkları bağlamında üniversite öğrencilerinin kişilerarası duyarlılıkları ile reddedilme duyarlılıklarını cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey ve sınıf düzeyleri açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden farklı kategorilerde tesadüfi seçimle 340 kişi üzerinde (170 bayan; 170 erkek) araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Kişilerarası Duyarlılık Ölçeği ve Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizleri için
SPSS/WINDOWS programı kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için t testi ve "varyans analizi", değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon"; grup farklılıklarının kaynağını belirlemek için karşılaştırma sonrası ranj testi Tukey HSD kullanılmıştır. Kişilerarası duyarlılığa ilişkin "kırılgan iç benlik" boyutu
üzerinde cinsiyetler; "çekingenlik" boyutu üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler; "onaylanma ihtiyacı" boyutu üzerinde
yaşlar ve sınıf düzeyleri arasında; reddedilme duyarlılığı üzerinde ise cinsiyetler ve sosyo-ekonomik düzeyler
arasında farklılığa rastlanmıştır. Araştırma sonuçları önceki bulgular ışığında kişilerarası ilişkilerde duyarlılık ve
reddedilme kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.Kişilerarası duyarlılık,  reddedilme duyarlılığı,  üniversite öğrencileri 
  
Makale Gönder