KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

6 – 7 YAŞ ÇOCUKLARININ OLUŞTURDUKLARI ÖYKÜLERDE KULLANDIKLARI HECE, KELİME VE CÜMLE SAYILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Canan ÇİÇEKLER 

Araştırmada “İlköğretim kurumlarına devam eden 6 -7 yaş grubu çocukların serbest resim çalışmalarında yaptıkları, resme dayalı olarak anlattıkları öykülerde kullandıkları hece, kelime ve cümle sayıları; yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, anasınıfına devam eden 6 yaş
çocuklarından 36, ilköğretim 1. sınıfa devam eden 7 yaş çocuklardan 36 olmak üzere toplam 72 çocuktan oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, kız ve erkek çocukların heceleri, kelimeleri ve cümleleri kullanma düzeylerinin aynı olduğu saptanmıştır. Öykülerdeki heceler, kelimeler ve cümleler yaş değişkeni açısından incelendiğinde, yedi yaşındaki çocukların heceleri altı yaşındaki çocuklardan daha fazla kullandıkları görülmüştür. Ayrıca sosyoekonomik düzey değişkeni açısından hece, kelime ve cümle sayıları incelendiğinde, üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların alt sosyoekonomik düzeydeki çocuklara göre daha fazla kelime ve cümle kullandıkları saptanmıştır.Çocuk,  Okul Öncesi Eğitim,  İlköğretim,  Hece,  Kelime,  Cümle 
  
Makale Gönder