KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

GEOMETRİK YER PROBLEMLERİNİN YAZILIM DESTEKLİ ÇÖZÜMLERİ ESNASINDA TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA STRATEJİSİNİN KULLANILIMI
Serdal BALTACI,  Avni YILDIZ 

Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisi yapılan tahminlerin sebeplerini tartışmayı, gözlem yapmayı, sonuçları göstermeyi ve en son gözlem ile tahminler arasındaki farklılıkları tartışmayı içeren bir stratejidir. Alanyazında TGA stratejisinin fen eğitimi ile ilişkilendirilerek daha çok çalışıldığı, ancak matematik eğitimi ile ilişkilendirilen çalışmaların az olduğu görülmektedir. Bu stratejinin kullanılabileceği konulardan biri de geometrik yer problemleridir. Geometrik yer problemlerinde öğretmen adaylarının, tahminlerini birkaç noktayla yapmaya çalıştıkları ve düşündüklerinin doğruluğuna yönelik tam olarak bir tecrübe süreci gerçekleştiremedikleri alanyazında belirtilmektedir. Bu nedenle çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerini GeoGebra dinamik matematik yazılımı ile çözümleri esnasında TGA stratejisinin nasıl işlediği incelenmiştir. Çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını ilköğretim matematik öğretmenliği programının 3. sınıfında öğrenim gören altı öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler çalışma yaprakları ve mülakatlarla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çoğu öğretmen adayının yanlış tahminlerde bulundukları, gözlem aşamasında bazen zorlansalar da GeoGebra yazılımında oluşturdukları doğru modeller sayesinde, hepsinin tahminlerini doğru cevapla değiştirdikleri görülmüştür. Bu bağlamda geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında TGA stratejisinin kullanımının, matematik öğretmen adaylarına istenilen geometrik yerleri göstermede etkin bir araç olduğu söylenebilir.Geometrik yer problemleri,  Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisi,  GeoGebra yazılımı,  İlköğretim matematik öğretmen adayları. 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.003

  
Makale Gönder