KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NÜKLEER ENERJİ
Hüseyin ATEŞ,  Murat SARAÇOĞLU 

Bu çalışmanın amacı; Erciyes Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için görüşme türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes ve Ahi Evran Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde 3. sınıfta öğrenim gören 10 Fen ve Teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini öğrenmek adına araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Adaylar nükleer santraller ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını ve çevreye zararlı maddelerin yayıldığını ayrıca ileriye dönük olarak gerekli önlemler alınmadığı takdirde nükleer atıkların yer altı sularına karışacağını ve nükleer santral kazalarında radyoaktif maddelerin sızacağını düşünmektedir. Bu çalışma ile ilgili olarak ilgi çekici başka bir sonuç ise öğretmen adayları nükleer santrallerin yaydıkları radyoaktif atıkların canlılar için tehlike arz ettiğini ve bölgede yaşayan bebek ve çocuklarda kanserlere sebep olduğunu düşünmektedirler.Fayda,  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri,  Nükleer Enerji,  Risk 
  
Makale Gönder