KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEKANİĞE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ

Tuğba Taşkın,  Selma Moğol 

Bu araştırmada, yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının, öğretmen adaylarının mekanik konularına yönelik tutumunda bir değişiklik meydana getirip getirmeyeceğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu fizik öğretmenliği programında öğrenim gören 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Mekanik kavramları öğretmen adayları ile 11 hafta süresince, toplam 22 saatte, yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Araştırmanın nicel verileri Mekaniğe Karşı Tutum Ölçeği (MKTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. MKTÖ, ön test, son test ve geciktirilmiş test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın nitel verilerini toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler gruplanarak, kodlanmış; her kodun frekansları ve yüzdeleri tablolar halinde sunularak, bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, MKTÖ'nin tüm alt boyutlarında birbirine yakın miktarda artış olduğu ve öğretmen adaylarının mekaniğe karşı tutumlarıyla ilgili artışın kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adayları mekanik kavramlarını yaratıcı drama yöntemi ile daha iyi anladıklarını ve bu kavramların günlük hayatlarındaki önemini fark ettiklerini, mekanik konularını sevmeye başladıklarını belirtmişlerdir.Yaratıcı drama,  fizik eğitimi 
  
Makale Gönder