KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
Meltem KÖSTERELİOĞLU,  Türkan ARGON 

Bu araştırmada eğitim örgütlerinin sağlıklı şekilde işleyişinin gerçekleşmesinde hayati önem taşıyan iletişim sürecinde yöneticilerin etkililiğinin öğretmen algıları açısından değerlendirilmesi amaçlanılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubunu, 2007- 2008 öğretim yılında MEB merkezi hizmet içi eğitim faaliyetine katılan, 250 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Özmen ve Yörük (2007) tarafından geliştirilen, Yöneticinin İlgisi, İletişim Yöntemi, Çevreyle Bütünleşme ve Öğretime Odaklaşma olmak üzere dört faktörden oluşan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve “Kruskal Wallis H testi” kullanılmıştır. Yöneticilerin iletişim sürecindeki etkililiklerine ilişkin öğretmen algıları, en yüksek ortalamaya “Yöneticinin ilgisi” boyutunda sahiptir. Bu boyutu “İletişim yöntemi”, “Çevreyle bütünleşme” ve “Öğretime odaklanma” boyutları izlemektedir. Araştırmada öğretmen algılarında cinsiyet değişkenine göre bayan öğretmenlerin lehine anlamlı fark saptanmıştır.Öğretmen algısı,  yönetici,  etkili iletişim süreci 
  
Makale Gönder