KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ TARİHÇİLİK VE TARİH YAZICILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Kadir ULUSOY 

Tarih bilimi içinde tarihin yazımı ve tarihin aktarımı da önemlidir. Yazılan tarihin anlatımını ve aktarımını yapan, yorumlayan tarih öğretmenlerinin tarih yazıcılığına ve tarihçiliğe bakışı da önem arz eden konulardan biridir. Bu nedenle bu çalışmada tarih öğretmenlerinin Türkiye?deki tarihçilik ve tarih yazımına ilişkin görüşleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde random yöntemle seçilen 110 zümre başkanı tarih öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere, uzman görüşleri alınarak 5?li likert tipinde hazırlanan anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS programında girildikten sonra frekans (f), yüzdelik (%) ve aritmetik ortalamaları (X) alınmıştır. Araştırma sonunda Türkiye?de tarihçilik ve tarih yazımında sorunların başında objektiflik gelirken; onu tarih yazımının ve konuların yorumlanmasının dönemin siyasi iktidarına göre değişmesi takip etmektedir. Özellikle siyasi görüşlere göre farklı yorumların sıkça yapıldığı konulara yönelik sorulara verilen cevaplara bakıldığında tarih öğretmenleri, tartışmalı konuların tarafsız işlenmediği ve dönemin siyasi partilerine göre içeriğin şekillendirildiğini düşünmektedir. Bu konuda ilk sırada laiklik gelirken, onu Sultan II. Abdülhamid izlemektedir. Tarih öğretmenleri, tarihçilerin toplumsal algı oluşturmada etkili olduğuna inanmaktadırlar. Tarih öğretmenleri, üniversitelerde okutulan tarih kitaplarında en çok öğretici tarih yazıcılığının yapıldığını belirtirken; devletin resmi politikasına ters bile olsa tarih yazımı için arşivlerin açılması gerektiğini düşünmektedirler.Tarih öğretmeni,  tarihçilik,  tarih yazımı,  öğretmen görüşleri 
  
Makale Gönder