KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

AZINLIK GLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILIMI*
Narod Veronik KURUĞOĞLU,  Özge HACIFAZLIOĞLU 

Bu araştırmanın genel amacı; İstanbul ilinde bulunan Azınlık ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okullarında alınan kararlara katılma düzeylerini belirlemektir. Betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırmanın çalışma evreni 2009 – 2010 öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan 14 Azınlık Ermeni İlköğretim Okulu?nda en az 1 yıl süre ile görev yapan 280 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada çalışma evreni üzerinde çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 11 okulda görev yapan 150 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmenlerin karara katılma düzeylerini ölçmek amacıyla, Köklü (1994) tarafından hazırlanan “Karara Katılma Anketi”nin, öğretmenlerin öğretimsel ve yönetimsel kararlara katılma düzeylerini saptamaya yönelik ölçekler kendisinden izin alınarak kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen bulgular, SPSS 17 paket programı yardımıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenler öğretimsel kararlara "Çok", yönetimsel kararlara ise "Biraz" düzeyinde katıldıkları görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğretimsel kararlara katılma düzeyi ile yönetimsel kararlara katılma düzeyleri arasında belirgin bir fark vardır. Öğretmenlerin öğretimsel kararlara katılma düzeyleri, yönetimsel kararlara katılma düzeylerinden daha yüksektir.Karara katılma,  eğitim yönetimi,  azınlık okulu,  ilköğretim öğretmeni 
  
Makale Gönder