KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN VE DOĞA İLE İLGİLİ KONULARIN ÖĞRETİLMESİNDE OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Oğuzhan KILDAN,  Murat PEKTAŞ 

Bu araştırma erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu il merkezinde bulunan 52 okulöncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada bilgi toplamak için a) “Kişisel Bilgi Formu” ve b) “Mülakat Formu” kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “betimsel analiz” kullanılırken ayrıca öğretmenlerin verdikleri cevapların yüzdesi de sayısal olarak ifade edilip yorumlanmıştır. Mülakatların analizi sonucunda, öğretmenlerin büyük bir kısmı, mevcut okulöncesi programındaki hedef ve kazanımların yeterli olduğunu, programın fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesini içerik olarak desteklediğini belirtirken, çocukları gelecekteki yaşantısına ve öğretim hayatına ise yeterince hazırlamadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin büyük bir oranı, okulöncesi programındaki fen ve doğa ile ilgili konuların, çocukların meraklılık, açık fikirlilik ve kuşkuculuk gibi bilimsel tutumlar kazanmasını desteklediğini, buna karşın sınıflarının fiziksel donanımının fen ve doğa ile ilgili konuların öğretiminde yeterli olmadığını ve okulöncesi fen ve doğa öğretimine ilişkin hizmet içi eğitim seminerlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir.Okulöncesi eğitim,  fen ve doğa eğitimi,  öğretmen görüşleri 
  
Makale Gönder