KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SINIF ORTAMINDA KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Bayram TAY,  Banu YANGIN 

Bu araştırmada, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan öğrenme stratejileri anket formu öğrencilere bire bir görüşme yolu ile uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde sınıf ortamında zihinsel tekrar stratejilerini her zaman, örtük ve açık tekrar stratejilerini her zaman, eklemleme stratejilerini her zaman, geri getirmeyi (hatırlamayı) artırıcı stratejilerini her zaman, güdüleme stratejilerini her zaman, dikkat stratejilerini ara sıra, gruplama stratejilerini ara sıra, örgütleme stratejilerini ara sıra kullandıkları, bellek destekleyici stratejilerini ve yürütücü biliş stratejilerini hiçbir zaman kullanmadıkları ortaya çıkmıştır.Sosyal Bilgiler,  Öğrenme Stratejileri 
  
Makale Gönder