KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

MİKROBİYOLOJİK KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİNE İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Salih GÜLEN,  Nasip DEMİRKUŞ,  Abdullah ERTAŞ 

Kavram eğitiminde temel amaç, hedeflenen kavramın öğrenciler tarafından en kolay şekilde anlaşılır halde kavranmasını sağlamaktır. Ulaşılması zor, tehlike arz eden veya yabancı dil kökenli isimlere sahip olan kavramların öğretilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.  Bu çalışmalar kavramın görselleştirilmesi, somutlaştırılması veya gündelik hayatta kullanılması ile öğrenilmesini kolaylaştırmaya yönelik olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile kavram eğitiminde yeni çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı gelişen teknolojik imkanlar ile ulaşılması zor olan mikrobiyolojik kavramların öğretilmesinde kullanılacak sanal materyal hazırlamaktır.  Çalışmada materyal geliştirme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca nitel çalışma prensibine dayanarak doküman incelemesi yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda elde edilen resimler ve araştırmacılar tarafından doğada yapılan gözlemlerde yapılan çekimler sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler kodlanarak betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda görsel ve yazımsal özellikleri barındıracak kapsamda internet entegreli bir materyal hazırlanmıştır. Materyal mikrobiyolojik kavramların öğretilmesinin kolaylaştırılması amacıyla resim ve tanımlayıcı ifadelerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca mikrobiyolojik kavramlara yönelik sanal kitap hazırlanmıştır. İnternet erişiminin sağlanamadığı durumlarda materyalin kullanılabilmesi için internal linkli DVD hazırlanmıştır. Sanal materyalin hazırlanması ve materyalin eğitim öğretim sürecinde kullanılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.Mikrobiyolojik kavramlar,  Kavram eğitimi,  Materyal geliştirme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.021

  
Makale Gönder