KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN VİCDAN ODAKLI YAKLAŞIM DÜZEYLERİ İLE ATALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
İbrahim ÇANKAYA 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okul yöneticilerinin algılarına göre vicdan odaklılık düzeyi ve atalet algıları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Araştırmanın çalışma evreni 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında Elazığ ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışma evreni içerisindeki tüm okul yöneticilerine ölçek (127) dağıtılmış ve geriye dönen 105 ölçek analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan atalet ölçeği Liao, Fei ve Liu (2008) tarafından, vicdan ölçeği ise Goldberg (2007) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişki, Spss 13 programında değerlendirilmiş ve doğrusal regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin görevlerine yönelik vicdan odaklı yaklaşımları ile atalet arasında ters bir ilişkinin olduğu, vicdan odaklılığın ataleti anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir.Atalet,  Vicdan,  Vicdan Odaklılık 
  
Makale Gönder